V Í C T I M E S   D E L  F R A N Q U I S M E
En el següents apartats trobareu recursos d'assistència tant per a víctimes del franquisme com per a investigadors del període de la repressió i l'exili.