L E S   M I S S I O N S   D E   L A   M E M Ò R I A
Què són les Missions de la Memòria?

Les Missions de la Memòria, projecte concebit i impulsat per la Coordinadora d’Associacions per la Memòria del P. V., va néixer amb l'objectiu, entre altres, d'impulsar juntament amb el personal docent dels centres educatius, la difusió de la Memòria Democràtica entre l'alumnat d'ESO i Batxillerat , mitjançant fonts directes, com a instrument fonamental en la seua formació en valors democràtics i en el coneixement de la veritat del que va passar en la nostra història recent: la II República, la guerra i la dictadura franquista. La finalitat és anar avançant cap a una societat plenament democràtica basada en la defensa i respecte dels Drets Humans, i com a millor garantia de no repetició de les errades d'aquella negra etapa.

És provat, tant per múltiples testimoniatges de fonts directes com per una cada vegada més àmplia i documentada bibliografia d'historiadors i historiadores, que al llarg de tota la dictadura es va produir una sistèmica i sistemàtica violació dels Drets Humans, tal com va reconèixer públicament l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa del 17 de maig de 2006, la qual va denunciar les “greus i múltiples violacions dels Drets Humans comeses a Espanya pel règim franquista des de 1939 a 1975”.

El Relator Especial sobre la promoció de la Veritat, la Justícia, la Reparació i les Garanties de no Repetició, Pablo de Greiff, va fer públic el 22 de juliol de 2014 un total de 20 recomanacions a l'Estat espanyol per al compliment dels drets humans respecte a totes les víctimes del franquisme al llarg d'aquella dictadura.

  El Terror i la Repressió com a instrument essencial de govern de la dictadura des del seu mateix inici fins a la seua final així com el caràcter sistèmic i sistemàtic de les mateixes és precisament el que confereix als seus crims el caràcter de “Crims de Lesa Humanitat”. Aquest tipus de crims són imprescriptibles d'acord amb els principis del Dret Internacional, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ratificat per Espanya el 13 d'abril de 1977 i el seu Comitè de Drets Humans de Nacions Unides (CCPR). No van ser fets aïllats o sense connexió entre ells sinó que van formar part de tot un programa de govern dictatorial tendent a acabar amb tota oposició, a l'extermini del “roig” i fundar així la seua “nova Espanya” basada en el nacional-catolicisme, els principis feixistes de Falange Espanyola i el Tradicionalisme Carlista, tot això al servei d'una classe dominant disposada a tot per a defensar els seus privilegis i patrimoni usurpat.

 Davant de tots aquells crims, que es van estendre fins a la Transició inclosa, les víctimes del franquisme reclamem, transcorreguts ja més de 80 anys:

  Reivindicacions totes elles que estan en la base del respecte i l'aplicació dels Drets Humans. I entre els principis constituents d’aquesta Coordinadora memorialista del País Valencià.

  Si ens fixem en el nostre entorn europeu al qual pertanyem, el coneixement dels fets comprovats, com els camps de concentració i extermini, estan integrats en el currículum escolar obligatori, com succeeix hui dia a Alemanya. Aquesta cultura de la veritat respecte als efectes del feixisme ha sigut clau en el procés de reconciliació de nacions, pobles i ciutadans enfrontats i donat pas a la construcció de l'actual Unió Europea, que es fonamenta en els valors democràtics apresos des de la infància.

En l’àmbit educatiu considerem fonamental educar als joves amb valors democràtics, de respecte i de tolerància. El més joves tenen dret a conèixer la veritat del que va passar i també la responsabilitat de contribuir a crear una societat més justa. Per eixes raons, apostem per l’educació amb el projecte "Les Missions de la Memòria." Basant-nos en fonts primàries, la Coordinadora impulsarà, en col·laboració amb el professorat i els organismes competents, l'adquisició del coneixement en Memòria Democràtica en tots els estaments educatius, per al coneixement i reparació de la barbàrie, el genocidi, els crims de Lesa Humanitat i les violacions sistemàtiques dels Drets Humans comesos pel franquisme.

És necessari que la matèria de la Memòria Democràtica siga inclosa en el currículum de l'educació primària, secundària obligatòria, del batxillerat, de l'educació permanent de persones adultes, així com en els plans de formació del professorat, i puga ser considerada en els estudis universitaris que procedisca. Constitueix, sens dubte, un objectiu fonamental en una societat sana i democràtia per a avançar en el camí de la Veritat, La Justícia, La Reparació i Les Garanties de no Repetició.

Inclou un llistat d'enllaços i recursos didàctics recomanats

Las Misiones de la Memoria (castellano)

Incluye un listado de enlaces y recursos didácticos recomendados