L E G I S L A C I Ó

LEGISLACIÓ ESTATAL I DEL PAIS VALENCIÀ

 • Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. «BOE» núm. 310, de 27 de desembre de 2007.

Enllaç de referència: BOE-A-2007-22296


 • REIAL DECRET 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement personal als qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.

Enllaç de referència: BOE A-2008-18494


 • REIAL DECRET 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions reconegudes en la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seua activitat en defensa de la Democràcia.

Referència: BOE A-2008-18413


 • Ordre PRE/2568/2011, de 26 de septembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de septembre de 2011, pel qual s'ordena la publicació en el Boletín Oficial del Estado del Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la guerra civil i la dictadura.

Referència: BOE-A-2011-15206


 • Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana «DOCV» núm. 8168, de 13 de novembre de 2017 «Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana «DOCV» núm. 8168, de 13 de novembre de 2017 «BOE» núm. 311, de 23 de desembre de 2017.

Enllaç de referència: BOE-A-2017-15371

PROPOSTES ESTATALS ACTUALS A DEBAT

  • Proposició de Llei integral de memòria democrática i reparació a les víctimes del franquisme i i la Transició. Grup Parlamentari Unides Podem, en Comú Podem, Galicia en Comú.

Consulta aquest document en PDF


  • Proposició de Llei sobre bebés robats en l'Estat espanyol. Presentada pels Grups Parlamentaris Plural, Euskal Herria *Bildu, Socialista, Republicà i Confederal d'Unides Podemos-En *Comú *Podem-Galícia en comú. 06/03/2020.

Consulta aquest document en PDF


  • Proposició de Llei de memòria històrica i democràtica. Presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 31/01/2020.

Consulta aquest document en PDF


  • Proposició de Llei de reconeixement i protecció integral a les víctimes del franquisme i de la memòria democràtica de l'Estat espanyol. Presentada al Senat pel Grup Parlamentari Esquerra Confederal (Avance Andalusia, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai i Catalunya en Comú Podem).

Consulta aquest document en PDF

RESOLUCIONS I TRACTATS D'ÀMBIT INTERNACIONAL

 • Informe del Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff. 22/07/2014.

Consulta aquest document en PDF


 • Examen de l'informe d'Espanya presentat en virtut de l'article 29 de la Convenció Internacional per la Protecció de Totes les Persones Contra les Desaparicions Forçades. Informació adicional proporcionada per la Fundació Internacional Baltasar Garzón.

Consulta aquest document en PDF


 • Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans de Nacions Unides. El dret a la veritat. 12/10/2009.

Consulta aquest document en PDF


 • Observacions finals del Comité de Drets Humans de Nacions Unides, Espanya. 05/01/2009.

Consulta aquest document en PDF


   • Condemna de l'Assamblea Parlamentària del Consell d'Europa a la dictadura franquista. 17/03/2006.

Consulta aquest document en PDF


  • Principis i directrius bàsiques sobre el dret de les víctimes de violació manifesta de les normes internacionals de drets humans i de violacions greus del dret internacional humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions. 60/147 Resolució aprovada per l'Assamblea General el 16 de desembre de 2005.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/03_achnudh.pdf


  • Conjunt de principis actualitzats per a la protecció i promoció dels drets humans mitjançant la lluita contra la impunitat. 08/02/2005.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/12_derecho_verdad.pdf


  • Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Observació general No. 31 [80] Naturalesa de l'obligació jurídica general imposada als Estats inclosos en el Pacte. Aprovada el 29 de març de 2004.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/13_observacion_pacto_internacional_derechos.pdf


  • Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, aprovat el 17 de juliol de 1998 per la Conferència Diplomàtica de Plenipotenciaris de les Nacions Unides sobre l'establiment d'una Cort Penal Internacional.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/00_estatuto_corte_penal_internacional.pdf


  • Comité de Drets Humans de les Nacions Unides. Prohibició de la Tortura o altres tractaments inhumans, cruels o degradants. Prohibició d' Amnisties. 44 període de sessions de 1992. Observació general nº 20.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/07_prohibicion_anmistia.pdf


  • Adhesió d'Espanya al Conveni de Viena sobre el Dret dels Tractats, acordat en Viena el 23 de maig de 1969. BOE.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/01_derecho_tratados_internacionales.pdf


  • Ratificació d'Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, realitzat a Nova York el 19 de desembre de 1966. BOE.

http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/11_pacto_internacional_derechos_civiles.pdf.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

Pots accedir al document complet en aquest enllaç.