L E G I S L A C I Ó

LEGISLACIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ

DOGV 9130  del 19.07.2021
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions per a l’exercici 2021, destinades a la realització d’actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.
Consulta aquest document en PDF

BOE-A-2007-22296
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura.  «BOE» núm. 310, de 27 de desembre de 2007.
Consulta aquest document en PDF

BOE-A-2007-18494
REIAL DECRET 1791/2008, de 3 de novembre, sobre la declaració de reparació i reconeixement personal als qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura.
Consulta aquest document en PDF

BOE A-2008-18413
REIAL DECRET 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions reconegudes en la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seua activitat en defensa de la Democràcia.
Consulta aquest document en PDF

BOE-A-2011-15206
Ordre PRE/2568/2011, de 26 de septembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de septembre de 2011, pel qual s'ordena la publicació en el BOE del Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la guerra civil i la dictadura.
Consulta aquest document en PDF

BOE-A-2017-15371
Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana «DOCV» núm. 8168, de 13 de novembre de 2017 «Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana «DOCV» núm. 8168, de 13 de novembre de 2017 «BOE» núm. 311, de 23 de desembre de 2017.
Consulta aquest document en PDF

LEGISLACIÓ ESTATAL ESPANYOLA

LEGISLACIÓ HISTÒRICA DE LA DICTADURA

Llei de Responsabilitats Polítiques del 13 de febrer de 1939
Procediment mitjançant el qual el franquisme va possibilitar nombroses multes i expropiacions als repressaliats, amb escassa necessitat d'un procés judicial convencional. Consulta aquest document en PDF 

PROPOSTES DE LLEI ACTUALS A DEBAT

Proposició de Llei integral de memòria democrática i reparació a les víctimes del franquisme i i la Transició
Presentada pel grup Parlamentari Unides Podem, en Comú Podem, Galicia en Comú.
Consulta aquest document en PDF

Proposició de Llei sobre bebés robats en l'Estat espanyol (6 de març de 2020)
Presentada pels Grups Parlamentaris Plural, Euskal Herria *Bildu, Socialista, Republicà i Confederal d'Unides Podemos-En *Comú *Podem-Galícia en comú.
Consulta aquest document en PDF

Proposició de Llei de memòria històrica i democràtica (31 de gener de 2020)
Presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Consulta aquest document en PDF

Proposició de Llei de reconeixement i protecció integral a les víctimes del franquisme i de la memòria democràtica de l'Estat espanyol.
Presentada al Senat  pel Grup Parlamentari Esquerra Confederal (Avance Andalusia, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai i Catalunya en Comú Podem).
Consulta aquest document en PDF

RESOLUCIONS I TRACTATS D'ÀMBIT INTERNACIONAL

Declaració Universal dels Drets Humans
Consulta aquest document en PDF

A/HRC/27/56/Add. 3 (17 de septembre de 2014)
Informe del Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff.
Consulta aquest document en PDF

Examen de l'informe d'Espanya per la Protecció de Totes les Persones Contra les Desaparicions Forçades
Informació adicional proporcionada per la Fundació Internacional Baltasar Garzón.
Consulta aquest document en PDF

A/HRC/RES/12/12 (12 d'octubre de 2009)
Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans de Nacions Unides. El dret a la veritat.
Consulta aquest document en PDF

CCPR/C/ESP/CO/5 (5 de gener de  2009)
Observacions finals del Comité de Drets Humans de Nacions Unides, Espanya.
Consulta aquest document en PDF

Recomanació 1736/2006 (17 de març de 2006)
Condemna de l'Assamblea Parlamentària del Consell d'Europa a la dictadura franquista.
Consulta aquest document en PDF

60/147 Resolució aprovada per l'Assamblea General  (16 de desembre de 2005)
Principis i directrius bàsiques sobre el dret de les víctimes de violació manifesta de les normes internacionals de drets humans i de violacions greus del dret internacional humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions.
Consulta aquest document en PDF

E/CN.4/2005/102/Add. 1 (8 de febrer de 2005)
Conjunt de principis actualitzats per a la protecció i promoció dels drets humans mitjançant la lluita contra la impunitat.
Consulta aquest document en PDF 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 de maig de 2004)
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Observació general No. 31 [80] relativa a la naturalesa de l'obligació jurídica general imposada als Estats inclosos en el Pacte.
Consulta aquest document en PDF

A/CONF.183/9 (17 de juliol de 1998)
Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, aprovat per la Conferència Diplomàtica de Plenipotenciaris de les Nacions Unides sobre l'establiment d'una Cort Penal Internacional.
Consulta aquest document en PDF

HRI/GEN/1/Rev.7 at 173 (44 període de sessions, 1992)
Comité de Drets Humans de les Nacions Unides. Prohibició de la Tortura o altres tractaments inhumans, cruels o degradants. Prohibició d' Amnisties.
Consulta aquest document en PDF

BOE-A-1980-11884 (23 de maig de 1969)
Adhesió d'Espanya al Conveni de Viena sobre el Dret dels Tractats.
Consulta aquest document en PDF

BOE-A-1977-10733 (19 de desembre de 1966)
Ratificació d'Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, realitzat a Nova York el 19 de desembre de 1966. BOE.
Consulta aquest document en PDF

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

Pots accedir al document complet en aquest enllaç.