A R X I U   H I S T Ò R I C
Si desitjeu accedir als expedients relatius a un familiar o us dediqueu a la investigació acadèmica en matèria de memòria històrica, els arxius són el primer i més fiable espai de consulta. En aquest apartat trobareu una recopil·lació de mètodes, eines i bases de dades que podeu emprar per cercar informació sobre una o diverses víctimes del franquisme, tant per via convencional com en línia.

Biblioteques i arxius documentals convencionals

Tota mena de cercadors i bases de dades en línia

Testimonis orals de descendents de víctimes